اطلاعیه ها و اخبار

آخرین مسابقات پرسش و پاسخ

نفرات برتر

مسابقات پرسش و پاسخ
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ ام البنين حداد ۲۱
۳ علی رضایی ۱۸
۴ س جعفری ۱۸
۵ مائده جزینی ۱۲
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ ام البنين حداد ۲۱
۳ علی رضایی ۱۸
۴ س جعفری ۱۸
۵ مائده جزینی ۱۲
معرف های برتر
۱ علی زرکش ۱۱ دعوت
۲ سعید اسداللهی کوثرریزپور ۲ دعوت
۳ کیوان شفیعی غازانی ۲ دعوت
۴ خشایار قهری صارمی ۱ دعوت
۵ ابراهیم کلانتری ۱ دعوت
۱ علی زرکش ۳۳ دعوت
۲ خشایار قهری صارمی ۱۲ دعوت
۳ سعید اسداللهی کوثرریزپور ۱۱ دعوت
۴ محمود ردانی پور ۵ دعوت
۵ حمید کاوه ۴ دعوت