مسابقات پیش بینی فوتبال
مسابقات پرسش و پاسخ
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ محمدرضا بخت آفرید ۴۲
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ محمدرضا بخت آفرید ۴۲
معرف های برتر
۱ علی زرکش ۱۱ دعوت
۲ کیوان شفیعی غازانی ۲ دعوت
۳ سعید اسداللهی کوثرریزپور ۲ دعوت
۱ علی زرکش ۳۳ دعوت
۲ خشایار قهری صارمی ۱۲ دعوت
۳ سعید اسداللهی کوثرریزپور ۱۱ دعوت
جوایز مسابقه پرسش و پاسخ
جایزه نفر اول
برنده جایزه:
جایزه نفر دوم
برنده جایزه:
جایزه نفر سوم
برنده جایزه:
جوایز مسابقه پیش بینی فوتبال
جایزه نفر اول
برنده جایزه:
جایزه نفر دوم
برنده جایزه:
جایزه نفر سوم
برنده جایزه: