مسابقات پیش بینی فوتبال
مسابقات پرسش و پاسخ
۱ ام البنين حداد ۲۱
۲ علی رضایی ۱۸
۳ س جعفری ۱۸
۱ ام البنين حداد ۲۱
۲ علی رضایی ۱۸
۳ س جعفری ۱۸
معرف های برتر
۱ علی زرکش ۱۱ دعوت
۲ سعید اسداللهی کوثرریزپور ۲ دعوت
۳ کیوان شفیعی غازانی ۲ دعوت
۱ علی زرکش ۳۳ دعوت
۲ خشایار قهری صارمی ۱۲ دعوت
۳ سعید اسداللهی کوثرریزپور ۱۱ دعوت
جوایز مسابقه پرسش و پاسخ
جایزه نفر اول
برنده جایزه:
جایزه نفر دوم
برنده جایزه:
جایزه نفر سوم
برنده جایزه:
جوایز مسابقه پیش بینی فوتبال
جایزه نفر اول
برنده جایزه:
جایزه نفر دوم
برنده جایزه:
جایزه نفر سوم
برنده جایزه: