راهنمای شرکت در مسابقه
# نفرات برتر هفته امتیاز
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ ام البنين حداد ۲۱
۴ علی رضایی ۱۸
۵ س جعفری ۱۸
۶ بهنام لرد ۱۵
۷ مائده جزینی ۱۲
# نفرات برتر ماه امتیاز
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ ام البنين حداد ۲۱
۴ علی رضایی ۱۸
۵ س جعفری ۱۸
۶ بهنام لرد ۱۵
۷ مائده جزینی ۱۲
مسابقات پرسش و پاسخ
زمان مسابقه : ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
مسابقه شماره ۴۵
چهار گزینه ای اطلاعات عمومی ورودی : رایگان ۱۰ سوال شرکت در مسابقه
زمان مسابقه : ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
مسابقه شماره ۴۴
چهار گزینه ای اطلاعات عمومی ورودی : رایگان ۱۰ سوال شرکت در مسابقه
زمان مسابقه : ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
مسابقه شماره ۴۳
چهار گزینه ای اطلاعات عمومی ورودی : رایگان ۱۰ سوال شرکت در مسابقه