راهنمای شرکت در مسابقه
# نفرات برتر هفته امتیاز
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ محمدرضا بخت آفرید ۴۲
۴ ام البنين حداد ۲۱
۵ علی رضایی ۱۸
۶ س جعفری ۱۸
۷ بهنام لرد ۱۵
۸ مائده جزینی ۱۲
# نفرات برتر ماه امتیاز
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ محمدرضا بخت آفرید ۴۲
۴ ام البنين حداد ۲۱
۵ علی رضایی ۱۸
۶ س جعفری ۱۸
۷ بهنام لرد ۱۵
۸ مائده جزینی ۱۲
مسابقات پرسش و پاسخ
زمان مسابقه : ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
مسابقه شماره ۴۵
چهار گزینه ای اطلاعات عمومی ورودی : رایگان ۱۰ سوال شرکت در مسابقه
زمان مسابقه : ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
مسابقه شماره ۴۴
چهار گزینه ای اطلاعات عمومی ورودی : رایگان ۱۰ سوال شرکت در مسابقه
زمان مسابقه : ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
مسابقه شماره ۴۳
چهار گزینه ای اطلاعات عمومی ورودی : رایگان ۱۰ سوال شرکت در مسابقه