راهنمای شرکت در مسابقه
# نفرات برتر هفته امتیاز
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ ام البنين حداد ۲۱
۳ علی رضایی ۱۸
۴ س جعفری ۱۸
۵ مائده جزینی ۱۲
# نفرات برتر ماه امتیاز
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ ام البنين حداد ۲۱
۳ علی رضایی ۱۸
۴ س جعفری ۱۸
۵ مائده جزینی ۱۲
مسابقات پرسش و پاسخ
زمان مسابقه : ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
مسابقه شماره ۴۵
چهار گزینه ای اطلاعات عمومی ورودی : رایگان ۱۰ سوال شرکت در مسابقه
زمان مسابقه : ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
مسابقه شماره ۴۴
چهار گزینه ای اطلاعات عمومی ورودی : رایگان ۱۰ سوال شرکت در مسابقه
زمان مسابقه : ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
مسابقه شماره ۴۳
چهار گزینه ای اطلاعات عمومی ورودی : رایگان ۱۰ سوال شرکت در مسابقه