مسابقات پیش بینی فوتبال
مسابقات پرسش و پاسخ
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ ام البنين حداد ۲۱
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ ام البنين حداد ۲۱
معرف های برتر
۱ علی زرکش ۱۱ دعوت
۲ کیوان شفیعی غازانی ۲ دعوت
۳ سعید اسداللهی کوثرریزپور ۲ دعوت
۱ علی زرکش ۳۳ دعوت
۲ خشایار قهری صارمی ۱۲ دعوت
۳ سعید اسداللهی کوثرریزپور ۱۱ دعوت